It's Me.

Topics: Supply chain management, Computer-aided engineering, Manufacturing Pages: 15 (1818 words) Published: October 8, 2010
บทท่ ี 6 การออกแบบกระบวนการและ การตดสินใจเก่ ียวกบเทคโนโลยี ั ั (Process Design and Technology Decisions) อาจารย์ ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล Email : dr.phusit@gmail.com 1

วัตถุประสงค์บทเรียน
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. เพื่ อศึกษาการวางแผนกระบวนการ เพ่ ือศึกษารปแบบกระบวนการผลิต ู เพื่ อศึกษาเลือกกระบวนการด้ วยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่ อศึกษาและเข้ าใจการจัดทําแผนกระบวนการ เพื่ อให้ เข้ าใจถึงการวิเคราะห์กระบวนการ เพื่ อศึกษานวัตกรรมกระบวนการ เพ่ ือศึกษาการตัดสนใจเก่ ยวกบเทคโนโลยี ิ ี ั 2

หวขอเน้ อหา ั ้ ื
• • • • การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) การตัดสินใจเกี่ ยวกับเทคโนโลยี (Technology Decisions)

3

การวางแผนกระบวนการ (Process planning) การวางแผนกระบวนการ
ทาอย่างไรท่ ผลิตภัณฑจะสามารถผลิตมาได้และการบริการจะถูก ํ ี ์ จัดหามาได้ การเลือกกระบวนการที่ ใช้ และการพัฒนารายละเอียดของเอกสาร สําหรับการผลิตและการจัดส่ง เป็นการตดสนใจว่าส่วนประกอบใดจะต้องดาเนินการภายในบริษัท ั ิ ํ และส่วนประกอบใดจะซื้อจากผู้ส่งมอบภายนอก 4

การจดจางจากภายนอก (Outsourcing) ั ้ การตดสนใจเลอกใช้การจดจ้างจากภายนอกอาศยการ ั ิ ื ั ั ประเมินจากตัวแปรได้ แก่ ต้นทุน (Cost) กาลังการผลิต (Capacity) ํ คุณภาพ (Quality) ความเร็ว (Speed) ความน่าเชื่ อถือ (Reliability) ความร้ ความชานาญ (Expertise) ู ํ 5

ความสัมพันธ์ในการจัดซื้ อจัดจ้างจากแหล่งภายนอก (The Sourcing Continuum) สูง
กิจการร่วมค้า (หนส่วนกิจการ) ุ้ พันธมิตรทางการค้า สัญญาระยะยาวกับผูผลิต ้ ช้ ินส่วนหรือวตถุดิบ; ั ความสัมพันธ์เชิงร่วมมือ

ตํ่า
สัญญาเดียว สัญญาระยะสั้นหรือ การตดสินใจในการ ั จัดซื้ อครั้งเดียว

ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างบริษทกับผูผลิตชิ้ นส่วนหรือวัตถุดิบ ั ้

6

การเลือกกระบวนการ (Process selection) กระบวนการผลิตน้ันสามารถแบ่งออกเป็น 1. การผลิตแบบโครงการ (Project) 2. การผลิตแบบกลุ่ม (Batch production) 3. การผลิตจานวนมาก (Mass production) ํ 4. การผลิตแบบต่อเนื่ อง (Continuous production)

7

การเลือกกระบวนการ (Process selection) กระบวนการท่ ถูกเลอกจะต้องเหมาะสมกบลกษณะของ ี ื ั ั ผลิตภัณฑ์หรือบริการ คือ ั 1. ระดบความเป็นมาตรฐานหรือความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์ (Degree of standardization) 2. ปริมาณความต้ องการ (Demand volume) ของ ผลิตภัณฑ์น้ันๆ

8

เมตริกซของผลิตภณฑและกระบวนการ ์ ั ์ (The Product Process Matrix) สูง ปริมาณความตองการ ้ การผลิต จํ านวนมาก การผลิต แบบต่อเนื่อง

การผลิต แบบกลุ่ม การผลิต แบบโครงการ

ตํ่า

ตํ่า

ระดับความเป็ นมาตรฐาน

สูง

9

รูปแบบของกระบวนการ (Types of Processes) แบบโครงการ (Project) ประเภทของ ผลิตภัณฑ์ ประเภทของ ลูกค้า ความต้องการ ผลิตภัณฑ์ เฉพาะตัว แบบกลุ่ม (Batch) ตามคําสังทํา ่ ลูกค้าเฉพาะราย จํานวนนอย ้ ข้ ึนๆลงๆ ไม่สมํ่าเสมอ แบบจํานวนมาก (Mass) ค่อนขางเป็น ้ แบบมาตรฐาน ตลาดมวลชน แบบต่อเน่ ือง (Continuous) อปโภคบริโภค ุ

ทีละคน

ตลาดมวลชน คงที่ ในระดบสูง ั 10

นานๆคร้ ง ั

คงที่

รูปแบบของกระบวนการ (Types of Processes) – ต่อ แบบโครงการ (Project) ปริมาณความ ต้องการ ความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ์ ระบบการผลต ิ ตํ่ามาก มีความหลาก หลายมากหรือ ไม่เหมือนกนเลย ั

แบบกลุ่ม (Batch) ตํ่าไปถึงกลาง มาก หรือแตกต่างกัน แยกกนโดย ั ส้ ินเชิง

แบบจํานวนมาก (Mass) สูง

แบบต่อเน่ ือง (Continuous) สูงมาก

นอย ้ สายพานการ ประกอบ

น้อยมาก

โครงการ ระยะยาว

แบบต่อเน่ ือง
11

รูปแบบของกระบวนการ (Types of Processes) – ต่อ แบบโครงการ (Project) เครื่องมือที่ใช้ ลักษณะการ ทํางาน ทักษะของ พนักงาน หลากหลาย แบบกลุ่ม (Batch) ตามวัตถุประสงค์ ทัวไปในการใช้งาน ่

แบบจํานวนมาก (Mass)
ตามวัตถุประสงค์ เฉพาะหรือเป็ น เครื่องมือพิเศษ

แบบต่อเน่ ือง (Continuous)
เป็นเคร่ ืองมือท่ ีเป็น การทํางานแบบ อตโนมติ ั ั การผสม การบาบด ํ ั หรือการกลัน ่

เป็ นลักษณะการ เง่ ือนไขพิเศษ ตามแต่สญญาจ้าง ั สร้าง เชี่ยวชาญ เฉพาะ มท กษะ ี ั หลากหลาย

การประกอบ

มีทกษะที่จํากัด ั

เป็ นเครื่องมือ ตรวจสอบต่างๆ 12

รูปแบบของกระบวนการ (Types of Processes) – ต่อ แบบโครงการ (Project) ข้อได้เปรียบ เป็นงานตามสงและใช ้ ่ั เทคโนโลยีท่ ีสูงหรือ ล่าสุด

แบบกลุ่ม (Batch)
ยืดหยุ่นและมี คุณภาพ

แบบจํานวนมาก (Mass)

แบบต่อเน่ ือง (Continuous)

มีประสิทธิภาพ มี มีประสิทธิภาพสูง มี ความเร็ว และต้นทุน กําลังการผลิตที่มาก และ ตํ่า ง่ายต่อการควบคุม...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Anita and Me Essay
  • Marley and Me Essay
  • Stand by Me Essay
  • Essay about Stand By Me
  • It's Always Sunny Essay
  • Essay on Capra's values instilled in his movies: It's a Wonderful Life and Pocketful of Miracles
  • Lean on Me Essay
  • Lord of the Flies and Stand by Me Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free